EMA » trkpek » Kztes-Eurpa »
Nvmutat
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 
   
(prt, ill. politikai szervezet vagy irnyvonal)
(etnikum)
Babadag (helysg)
Babaeski (helysg)
Babsztovo (helysg)
Bac (kzigazgatsi egysg)
Bacau (helysg)
Bacau (kzigazgatsi egysg)
Backa Palanka (helysg)
Backa Palanka (kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Palanka
Backa Topola (kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Topola
Backi Petrovac (kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Petrovac (Bcska)
(kzigazgatsi egysg)
(kzigazgatsi egysg)
(trtnelmi tj)
Baden (kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Baden Nagyhercegsg, Badeni Nagyhercegsg
(kzigazgatsi egysg) - lsd: Baden
(kzigazgatsi egysg)
(llam)
(kzigazgatsi egysg) - lsd: Baden
Bagdad (helysg)
Bagratyionovszk (helysg) - nvalakok: Preussisch Eylau
Baia (kzigazgatsi egysg)
Baia Mare (helysg) - nvalakok: Nagybnya
Baja (helysg)
Bajazet (helysg)

(llam) - lsd: Bajororszg
(prt, ill. politikai szervezet vagy irnyvonal)
Bajor-Ostmark (kzigazgatsi egysg)
(llam) - nvalakok: Bajor Kirlysg
(kzigazgatsi egysg)
(trtnelmi tj)
Bakar (helysg) - nvalakok: Buccari
Bakir (foly)
Baku (helysg)
Balaban (helysg)
Balaklava (helysg)
Balanda (helysg)
Balanovo (helysg)

(helysg)
Balcic (helysg) - lsd: Balcik
Balcik (helysg) - nvalakok: Balcic, Balcsik
Balcsik (helysg) - lsd: Balcik
Balf (helysg)
Balga {Veszeloe} (helysg)

Balice (helysg)
Balisekir (helysg)
Balish (helysg)
(trtnelmi tj)

(llam)
(llamkzi szervezet, ill. szvetsg)
(llamkzi szervezet, ill. szvetsg)
(llamkzi szervezet, ill. szvetsg)

(llamkzi szervezet, ill. szvetsg)
(prt, ill. politikai szervezet vagy irnyvonal)
(prt, ill. politikai szervezet vagy irnyvonal)
Balta (helysg)
Balta Liman (helysg)
balti (etnikum)
Balti (helysg) - nvalakok: Baltile, Belci
Balti (kzigazgatsi egysg)
Balti antant (llamkzi szervezet, ill. szvetsg)
(llamkzi szervezet, ill. szvetsg)
(llamkzi szervezet, ill. szvetsg)
Balti-tenger - nvalakok: Keleti-tenger
Baltijszk (helysg) - nvalakok: Pillau
Baltikum (llam)
Baltikum (trtnelmi tj)
Baltile (helysg) - lsd: Balti
Balvi (helysg)
Balvi (kzigazgatsi egysg)
Bamberg (helysg)
(trtnelmi tj, kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Temesi bnsg
Bandirma (helysg)
(helysg)
(kzigazgatsi egysg)
(kzigazgatsi egysg)
Banica (helysg)
Banja (helysg)
Banja Luka (helysg) - nvalakok: Banjaluka
Banja Luka (kzigazgatsi egysg)
Banjaluka (helysg) - lsd: Banja Luka
(helysg) - lsd: Banloc
Banlica (helysg)
Banloc (helysg) - nvalakok: Bnlak
Banovici (kzigazgatsi egysg)
(kzigazgatsi egysg)
Bansjo (helysg)
(helysg)
Banska Bystrica (helysg) - nvalakok: Besztercebnya
Banszko (helysg)
Bar (helysg) - nvalakok: Antivar, Antivari
Baranovicsi (helysg) - nvalakok: Baranoviczie
Baranoviczie (helysg) - lsd: Baranovicsi
Baranya (kzigazgatsi egysg)
Baranya (trtnelmi tj)
(trtnelmi tj)
(kzigazgatsi egysg)
Barbara-csatorna
Barcelona (helysg)
Barcs (helysg)
Barenton (helysg)
Barents-tenger - nvalakok: Jeges-tenger
Barguzin (helysg)
Bari (helysg)
Barischevo (helysg) - nvalakok: Jajurjala
Barlad (helysg)
(helysg)
Bars (kzigazgatsi egysg)
Bartenstein {Bartoszyce} (helysg)
(helysg)
Barth (helysg)
Basarabeasca (helysg)
Basel (helysg)
Baskirosztan (kzigazgatsi egysg)
Basra (helysg) - nvalakok: Baszra
Basra (kzigazgatsi egysg)
Bassano (helysg)
(kzigazgatsi egysg)
Baszra (helysg) - lsd: Basra
(foly)
Batina (helysg)
Batina (kzigazgatsi egysg)
(helysg)
Batumi (helysg)
(helysg)
Bauska (helysg) - nvalakok: Bauske
Bauska (kzigazgatsi egysg)
Bauske (helysg) - lsd: Bauska
Bautzen (helysg) - nvalakok: Budysin
Bayerburg {Seredzius} (helysg)
Bayonne (helysg)
Bayreuth (helysg)
Bazardzsik (helysg) - lsd: Dobric
(helysg)
Bazin (helysg)
Becej
Becej (helysg) - nvalakok: Becsej, Obecse
Becej (kzigazgatsi egysg) - lsd: Stari
Beckerek (helysg) - lsd: Zrenjanin
(helysg)
(kzigazgatsi egysg)
Becsej (helysg) - lsd: Becej
Becva
Becva (foly)
Beden (helysg)
Bednja (foly)
Bedzin (helysg)
Bedzin (kzigazgatsi egysg)
(helysg)
(foly) - nvalakok: Begej, Bega Veche, Stari Begej
Bega Veche (foly) - lsd: Bga
- nvalakok: Begejski Kanal, Canalul Bega
Begej (foly) - lsd: Bga
- lsd: Bga-csatorna
Beirut (helysg) - lsd: Bejrut
Beith Shean (helysg)
Bejrut (helysg) - nvalakok: Beirut

(kzigazgatsi egysg)
(helysg)
(helysg) - lsd: Szepesbla
(helysg) - nvalakok: Fehrtemplom
(kzigazgatsi egysg)
Bela Crkva (Szerbia) (helysg)
Bela Woda (helysg) - lsd: Weisswasser
Belaja Cerkov (helysg)
Belapodlaska (helysg) - lsd: Biala Podlaska
Belci (helysg) - lsd: Balti
(helysg)
Belfast (helysg)
(llam) - lsd: Belgium
Belgium (llam) - nvalakok: Belga Kirlysg
Belgorod (Belgorod-Dnyesztrovszkij) (helysg) - nvalakok: Ackerman, Akkerman, Cetatea Alba
(helysg) - lsd: Beograd
Belgradcsik (helysg) - lsd: Belogradcik
(kzigazgatsi egysg)
Beli Manastir (helysg) - nvalakok: Plmonostor
Belica (helysg)
Belij (helysg)
Beljajevka (helysg)
Belluno (helysg)
Belogradcik (helysg) - nvalakok: Belgradcsik
Belorusszia (llam) - nvalakok: Fehr-Oroszorszg, Fehroroszorszg, Nagy-Belorusszia
Belorusszia (trtnelmi tj)
belorusz (etnikum) - nvalakok: fehrorosz
Belosztok (helysg) - lsd: Bialystok
Belz (helysg)
Belzec - nvalakok: H
Bender (helysg) - lsd: Tighina
Benderi (helysg) - lsd: Tighina
Benes (szemly)
Benevento (helysg)
Benghazi (helysg)
Benicseszk (helysg)
Benkovac (helysg)
Beocin (kzigazgatsi egysg)
Beograd (helysg) - nvalakok: Belgrd, Singidunum
(helysg) - nvalakok: Verrola, Karaferia
Ber'oza (helysg)
Berane (kzigazgatsi egysg) - lsd: Ivangrad
Berane {Ivangrad} (helysg)
Berat (helysg) - nvalakok: Berati
Berat (kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Berati
Berati (helysg) - lsd: Berat
Berati (kzigazgatsi egysg) - lsd: Berat
Berchtesgaden (helysg)
Berdicsev (helysg)
Berdjanszk (helysg)
Bereck (helysg)
Bereg (kzigazgatsi egysg)
Beregovo (helysg) - nvalakok: Beregszsz
(helysg) - lsd: Beregovo
(helysg)
Berezina (foly) - nvalakok: Berezyna
Berezino (foly) - nvalakok: Berezyna
Berezno (helysg)
Berezyna (foly) - lsd: Berezina
(kzigazgatsi egysg)
Bergama (helysg) - lsd: Pergamos
Bergamo (helysg)
Bergen (helysg)
(helysg)
Bergen-Belsen (helysg)
Berhomele (helysg)
Bering-tenger
Berlin (helysg) - nvalakok: Nagy-Berlin
berlinifal
Bern (helysg)
Beroro (helysg) - lsd: Berovo
Berovo (helysg) - nvalakok: Beroro
Berzava (foly) - lsd: Birzava
Berzence (helysg)
Berzuna (foly)
(trtnelmi tj, kzigazgatsi egysg)
Beszterce (foly) - lsd: Bistrita (Moldva)
Beszterce (helysg) - lsd: Bistrita
(kzigazgatsi egysg) - lsd: Bistrica-Nasaud
(helysg) - lsd: Banska Bystrica
Betlehem (helysg)
Betlen (helysg)
Beuthen (Bytom) (helysg)
Beyrut (kzigazgatsi egysg)
Bezdan (helysg)
Bezenye (helysg)
Biala (foly)
Biala (helysg)
Biala Podlaska (helysg) - nvalakok: Belapodlaska
Bialystok (helysg) - nvalakok: Belosztok
Bialystok (kzigazgatsi egysg)
Bicaz (helysg)
Bidzsan (foly)
Bidzsan (helysg)
Biebrza (foly) - lsd: Bbr/Visztula
Bielina (kzigazgatsi egysg)
Bielitz (helysg) - lsd: Bielsko-Biala
Bielovar (helysg) - lsd: Bjelovar
Bielsk {Bielsk-Podlaski} (kzigazgatsi egysg)
Bielsk-Podlaski (helysg)
Bielsko (helysg) - lsd: Bielsko-Biala
Bielsko {Bielsko-Biala} (kzigazgatsi egysg)
Bielsko-Biala (helysg) - nvalakok: Bielsko, Bielitz
Biga (helysg) - nvalakok: Demiotik
Biga (kzigazgatsi egysg)
Bihac (helysg)
Bihac (kzigazgatsi egysg)
Bihar (kzigazgatsi egysg) - lsd: Bihor
Bihor (kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Bihar
Bijeljina (helysg) - lsd: Bjalina
Bijeljina (kzigazgatsi egysg)
Bijelo Polje
Bijelo Polje (kzigazgatsi egysg)
Bilec (helysg) - lsd: Bileca
Bileca (helysg) - nvalakok: Bilec, Bilek
Bileca (kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Bilek
Bilek (helysg) - lsd: Bileca
Bilek (kzigazgatsi egysg) - lsd: Bileca
Bilgoraj (helysg)
Bilica (helysg)
Bilje (helysg)
Bioce (helysg)
Biograd (helysg)
Bira (foly)
Bira (helysg)
Birakan (helysg)
Birobidzsan (helysg)
Birobidzsan (kzigazgatsi egysg)
(prt, ill. politikai szervezet vagy irnyvonal)
Birofeld (helysg)
Birstonas (helysg)
Birzai (helysg)
Birzava (foly) - nvalakok: Berzava, Brzava
Birzu (kzigazgatsi egysg)
Bischofteinitz (helysg) - lsd: Horsovsky Tyn
Biskupec (helysg)
Biskupiec (kzigazgatsi egysg)
Bistrica (foly) - lsd: Aliakmn
Bistrica-Nasaud (kzigazgatsi egysg) - lsd: Bistrita-Nasaud
Bistrita (foly) - nvalakok: Beszterce, Bisztrica (Moldva)
Bistrita (helysg) - nvalakok: Beszterce, Bistritz
Bistrita-Nasaud (kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Bistrica-Nasaud, Beszterce-Naszd
Bistritz (helysg) - lsd: Bistrita
(foly) - lsd: Aliakmn
Bisztrica (Moldva) (foly) - lsd: Bistrita
Bitlis (kzigazgatsi egysg)
Bitola (helysg) - nvalakok: Bitolj, Bitolja, Monastir, Monasztir
Bitolj (helysg) - lsd: Bitola
Bitolja (helysg) - lsd: Bitola
(llam)
(helysg) - lsd: Isztambul
(llamkzi szervezet, ill. szvetsg)
Bjalina (helysg) - nvalakok: Bijeljina
Bjelemic (helysg)
Bjelomorszk (helysg)
Bjelovar (helysg) - nvalakok: Bielovar
Bjelovar-Krizevci (kzigazgatsi egysg)
Blagoevgrad (helysg) - nvalakok: Dzumaja, Gorna Dzumaja
Bled (helysg)
Bledau (Kincovka) (helysg)
Blumenfeld (helysg)
Bobostica (helysg)
(foly)
(foly) - nvalakok: Biebrza
Bobrek (helysg)
Bobrujszk (helysg)
Bocholt (helysg)
Bodrog (foly)
(foly)
Bodza (foly) - lsd: Buzau
Bodza-szoros
Boetia (trtnelmi tj) - lsd: Boiotia
Bogetic (helysg)
Boghali (helysg)
Bogomila (helysg)
(foly) - lsd: Dli-Bug
Boh (nyugati) (foly) - lsd: Nyugati-Bug
Bohemia (kzigazgatsi egysg) - lsd: Csehorszg
Bohnan (helysg)
Bohumin (helysg) - nvalakok: Oderberg
Boianu (helysg)
Boiotia (trtnelmi tj, kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Boetia
Boitlijar (helysg)
Bojana (foly) - lsd: Buen
Bokrasa (helysg)
Boleslawiec (kzigazgatsi egysg)
(etnikum)
(kzigazgatsi egysg)
(llam) - lsd: Bulgria
(llam) - lsd: Bulgria
(prt, ill. politikai szervezet vagy irnyvonal)
(trtnelmi tj, kzigazgatsi egysg) - lsd: Pirini Macecnia
(foly) - lsd: Dli-Morava
Bolgrad (helysg)
Boljanic (kzigazgatsi egysg)
Bologna (helysg)
Bolsaja Uzeny (foly)
(prt, ill. politikai szervezet vagy irnyvonal)
Bolu (kzigazgatsi egysg)
Bolvan (helysg)
Bolzano (helysg) - lsd: Bozen
Bonn (helysg)
Borac (helysg)
Borak (helysg)
Borcsa (helysg)
Bordeaux (helysg)
Borga (helysg) - lsd: Porvoo
Borgau Prundu (helysg)

Borisz Gleb (helysg)
Boriszov (helysg)
Bornholm (sziget)
Borodinskoje (helysg) - nvalakok: Sairala
Borogyino (helysg)
(helysg)
Borsa (helysg)
Borsod (kzigazgatsi egysg)
(kzigazgatsi egysg)
(kzigazgatsi egysg)
(kzigazgatsi egysg)
(helysg)
(helysg)
Boryslaw (helysg)
Borzsa (foly)
Bosanska Dubica (kzigazgatsi egysg)
Bosanska Gradiska (helysg)
Bosanska Gradiska (kzigazgatsi egysg)
Bosanska Kostajnica (helysg)
Bosanska Krupa (kzigazgatsi egysg)
Bosanski Brod (helysg)
Bosanski Brod (kzigazgatsi egysg)
Bosanski Grahovo (kzigazgatsi egysg)
Bosanski Novi (helysg) - nvalakok: Novi
Bosanski Novi (kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Bosanski Novo
Bosanski Novo (kzigazgatsi egysg) - lsd: Bosanski Novo
Bosanski Petrovac (kzigazgatsi egysg)
Bosanski Samac (kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Samac
Bosilegrad (helysg) - lsd: Bosilgrad
Bosilevgrad (helysg) - lsd: Bosilgrad
Bosilgrad (helysg) - nvalakok: Bosilegrad, Bosilevgrad, Boszilegrad
Bosna (foly) - nvalakok: Boszna
Bosnjaci (helysg)
(etnikum) - nvalakok: muszlim
Bosut (foly)
Boszilegrad (helysg) - lsd: Bosilgrad
Boszna (foly) - lsd: Bosna
Bosznia (llam) - lsd: Bosznia-Hercegovina
Bosznia (kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Boszniai pasalik, Boszniai vilajet
Bosznia (trtnelmi tj)
Bosznia-Hercegovina (llam) - nvalakok: Bosznia
Bosznia-Hercegovina (kzigazgatsi egysg)
(kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Szerb Kztrsasg
Boszniai Krajina (kzigazgatsi egysg)
Boszniai pasalik (kzigazgatsi egysg) - lsd: Bosznia
Boszniai vilajet (kzigazgatsi egysg) - lsd: Bosznia
Boszporusz (szoros)
Botna (foly)
Botos (helysg)
Botosani (helysg)
Botosani (kzigazgatsi egysg)

Boubica (kzigazgatsi egysg)
Bourbon (dinasztia)
Bozen (helysg) - nvalakok: Bolzano
Braclaw (helysg) - lsd: Breslauja
Braila (helysg)
Braila (kzigazgatsi egysg)
Brandenburg (kzigazgatsi egysg)
Brandenburg (trtnelmi tj)
Branicevo (helysg)
Brasov (helysg) - nvalakok: Brass, Kronstadt (Romnia), Sztlin, Stalin
Brasov (kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Brass, Sztlin, Stalin
(helysg) - lsd: Brasov
(kzigazgatsi egysg) - lsd: Brasov
Bratislava (helysg) - nvalakok: Pozsony, Pressburg
Bratislava (kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Pozsony
Bratunac (kzigazgatsi egysg)
Braunau (helysg) - lsd: Broumov
Braunsberg {Braniewo} (helysg)
Braunschweig (kzigazgatsi egysg)
Brazilia (llam)
Brck (helysg) - lsd: Brcko
Brcka (helysg) - lsd: Brcko
Brcko (helysg) - nvalakok: Brcka, Brck
Brcko (kzigazgatsi egysg)
Brda (foly)
Brda (trtnelmi tj)
Breclav (helysg) - nvalakok: Lundenburg
Bregalnica (foly)
Bregenz (helysg)
(helysg)
Bremerhaven (helysg)
Brennberg (helysg)

Brenta (foly)
Brescello (helysg)
Brescia (helysg)
Breslau (helysg) - lsd: Wroclaw
Breslauja (helysg) - nvalakok: Braclaw
Breszt (helysg) - nvalakok: Breszt-Litovszk, Brzesc
Breszt-Litovszk (helysg) - lsd: Breszt
Brezani (helysg)
Breze (helysg)
Brezice (helysg)
Breznik (helysg)
(helysg)
Briceni (helysg)
Brieg (helysg)
Briesen (Wabrzezno) (helysg)
Briinn (helysg) - lsd: Brno
Brindisi (helysg)
Brinje (helysg)
Brioni (sziget)
(llam)
Brjanszk (helysg)
Brlog (helysg)
Brno (helysg) - nvalakok: Brnn
Brocanac (helysg)
(helysg)
Brodarevo (helysg)
(helysg)
Brodi (Ukrajna) (helysg) - nvalakok: Brody
Brodi ezred (kzigazgatsi egysg)
Brodnica (helysg)
Brody (helysg) - lsd: Brodi (Ukrajna)
Bromberg (helysg) - lsd: Bydgoszcz
Bromel (helysg)
Broumov (helysg) - nvalakok: Brounov, Braunau
Brounov (helysg) - lsd: Broumov
Bruntal (helysg) - nvalakok: Freudenthal
Brus (helysg)

(helysg)
(helysg) - lsd: Most
Brzava (foly) - lsd: Birzava
Brzesc (helysg) - lsd: Breszt
Brzezany (helysg)
(kzigazgatsi egysg)
Buccari (helysg) - lsd: Bakar
Buchlau (helysg)
Bucuresti (helysg) - nvalakok: Bukarest
Buda (helysg) - lsd: Budapest
Budapest (helysg) - nvalakok: Buda, Pest, Aquincum
Budejovice (helysg) - lsd: Ceske Budejovice
Budimlja (helysg)
Budimlje (kzigazgatsi egysg)
Budua (helysg) - lsd: Budva
Budva (helysg) - nvalakok: Budua
Budweis (helysg) - lsd: Ceske Budejovice
Budysin (helysg) - lsd: Bautzen
(trtnelmi tj)
(foly) - nvalakok: Bojana, Bun, Buna
Buftea (helysg)
(foly) - lsd: Dli-Bug
Bug (nyugati) (foly) - lsd: Nyugati-Bug
Bugojno (helysg)
Bugojno (kzigazgatsi egysg)
Bukarest (helysg) - lsd: Bucuresti
Bukovina (kzigazgatsi egysg) - nvalakok: Bukovinai Fejedelemsg, Nagy-Bukovina
Bukovina (trtnelmi tj)
(kzigazgatsi egysg) - lsd: Bukovina
Buldan (helysg)
(llam) - nvalakok: Bolgr Fejedelemsg, bolgr nemzetllam, Nagy-Bulgria
(trtnelmi tj)
Bun (foly) - lsd: Buen
Buna (foly) - lsd: Buen
Burcevi St. (helysg)
Burchis (helysg) - nvalakok: Marosberkes
Burgas (helysg) - lsd: Burgasz
Burgasz (foly)
Burgasz (helysg) - nvalakok: Burgas
Burgenland (kzigazgatsi egysg) - nvalakok: burgenlandi zlogterlet
Burgenland (trtnelmi tj)
(kzigazgatsi egysg) - lsd: Burgenland
Burlag (kzigazgatsi egysg)
Burrel (helysg)
Bursa (helysg) - nvalakok: Bursza
Bursza (helysg) - lsd: Bursa
Busovaca (helysg)
Busovaca (kzigazgatsi egysg)
Butrinto (helysg)
Buza (helysg)
Buzau (foly) - nvalakok: Bodza
Buzau (helysg)
Buzau (kzigazgatsi egysg)
Buzim (helysg)
Bydgoszcz (helysg) - nvalakok: Bromberg
Bydgoszcz (kzigazgatsi egysg)
(helysg)
(helysg)
Bystrica (Teschen) {Bystrice} (helysg)
(helysg)
(helysg) - lsd: Ceske Budejovice
(helysg) - lsd: Cesky Krumlov
(kzigazgatsi egysg) - lsd: Ceska Lipa
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: nvmutat

MÁS ADATBÁZISOK

:: Kztes-Eurpa kronolgia 1756-1997
:: Sebk Lszl trkpgyjtemnye
:: Helysgnvvltozsok Kztes-Eurpban
  

(c) Erdlyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Mdiaajnlat | Adatvdelmi zradk