EMA » térképek » Köztes-Európa »
Névmutató
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 
   
   Ausztria

105. A Dodekanészosz, 1912-1947
a) Az olasz-török háború, 1911-1912

107. Velencei Albánia

108. A Török Birodalom kiszorulása a Balkánról, 1821-1913
a) Törökök a Balkánon, 1930

109. Európa politikai térképe, 1914
a) Politikai rendszerek Európában, 1914
b) Szövetségi rendszerek az I. világháború küszöbén

112. Az európai államok embervesztesége az I. világháborúban
a) Halottak és rokkantak az I. világháborúban

113. Hadicélok az I. világháborúban
a) A pángermán terv, 1917

114. A Szerbia elleni hadjárat, 1915
a) A Szerbia elleni 1914-es támadások
b) A Gallipoli-hadművelet, 1915

115. Hadműveletek a keleti fronton, 1914-1916
a) Harcok Kelet-Poroszországban, 1914
b) Harcok Galíciában, 1914
c) A gorlicei áttörés, 1915
d) A Bruszilov-offenzíva, 1916

116. Titkos szerződések az I. világháború alatt
a) Tervek Lengyelország restaurálására, 1914-1917

A német "új rend" Kelet-Európában, 1918
a) A bukaresti béke, 1918

120. Az Osztrák-Magyar Monarchia területszerzése, 1918
a) Hadmozdulatok Románia ellen, 1916

121. Az antant-közvélemény Európa átrendezéséről, 1914-1916
a) Szerb elképzelés, 1914
b) Orosz elképzelés, 1914
c) Angol elképzelés, 1916
d) Francia elképzelés, 1914

122. Az I. világháború várt területi következményei, 1915
a) Az antant győzelme esetén
b) A központi hatalmak győzelme esetén

123. A wilsoni rendezési terv, 1918

124. Népszavazási és döntőbíráskodási területek az I. világháború után

125. A versailles-i német békeszerződés, 1919
a) A felső-sziléziai népszavazás, 1921
b) A kelet-poroszországi népszavazás, 1920
c) Danzig és a "lengyel korridor", 1920

127. Föderációs tervek az Osztrák-Magyar Monarchia átalakítására
a) A nagyhorvát trializmus, 1894-1912
b) A Wilson-bizottság terve, 1918
c) A. Popovici föderalista terve, 1906

129. Az Osztrák-Magyar Monarchia felosztása, 1918-1920
a) Német-Ausztria, 1918-1919
b) A karintiai népszavazás, 1920
c) A tescheni kérdés, 1918-1920

130. Parlamenti választás Ausztriában, 1919
a) A tiroli kérdés, 1918-1919

134. Kommunista választási eredmények Köztes-Európában az I. világháború után

136. A breszt-litovszki béke, 1918

144. Népmozgások az I. világháború nyomán
a) Az orosz exodus

145. Európa politikai térképe az I. világháború után
a) Európai politikai rendszerek az 1920-as években
b) A világforradalom-koncepció bukása és az "egész-

148. Államnemzetek aránya az európai nemzetállamokban, 1930
a) Államalkotó nemzetek határon kívüli aránya

149. Többségi vallások Európa országaiban, 1930
a) Többségi vallások Köztes-Európa országaiban,

160. Lengyelország helyreállítása az I. világháború után.
a) Lengyelország területi változása, 1772-1922
b) A lengyel-litván határ, 1918-1923

163. Csehszlovákia létrehozása az I. világháború után
a) Maximális cseh területi igények, 1918
b) Szlovenszko tervezett határai, 1914
c) A salgótarjáni döntés, 1923

165. Árva és Szepes problémája az I. világháború után
a) A Szepesség elzálogosítása, 1412-1772

168. A nyugat-magyarországi szláv korridor terve, 1919
a) A szláv korridor és Magyarország

169. A magyar nemzetállam az I. világháború után
a) Burgenland problémája, 1918-1921
b) A soproni népszavazás, 1921

172. A londoni Jugoszláv Bizottság a délszláv állam határairól, 1917
a) Szerb migráció, 1371-1600

173. Az Ipeki patriarchátus, 1346-1766

174. A nagyszerb állam létrehozása az I. világháború után
a) Az Osztrák Tengermellék problémája, 1918-1920
a1) A fiumei határ, 1924
b) Jugoszláv-román határkiigazítás a Bánátban, 1922
c) Nem teljesült jugoszláv igények az I. világháború

175. Szlovének aránya Olaszországban, 1910 és 1981

176. Nagy-Karantánia a XI. sz. elején

177. A fiumei ütközőállam terve, 1919-1920
a) A "carnarói olasz régensállam", 1919-1920

178. A jugoszláv bánságok (1929) és a Horvát Bánság

180. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság etnikai viszonyai, 1921

183. Nagy-Románia létrehozása az I. világháború után

195. Területi problémák Európában a II. világháború küszöbén

196. Köztes-Európa és a szövetségi rendszerek az 1930-as években
a) Európa politikai rendszerei az 1930-as években
b) Parlamenti választás Németország keleti felében,

207. A Sikorski-Benes konföderációs terv, 1942
a) Benes kompenzációs javaslata, 1942

213. Nagyszerb területi célok, 1941

216. Német területi célok, 1941
b) Renner "szép új világa", 1942

219. Kísérlet a zsidóság megsemmisítésére a II. világháborúban
a) Zsidó halottak, 1939-1945

228. Antifasiszta ellenállás Európában, 1941-1945

230. Az európai országok embervesztesége a II. világháborúban
a) Katonai emberveszteség a II. világháborúban
b) Német hadifoglyok az európai országokban, 1945

232. Tervek a német kérdés megoldására, 1941-1946
a) J. Sztálin, 1941
b) F. Roosevelt, 1943
c) W. Churchill, 1943
d) F. Roosevelt, 1945
e) H. Morgenthau, 1946

233. Megszállási övezetek a II. világháború végén
a) Területi igények Németországgal szemben, 1945

235. A németek kitelepítése Köztes-Európából, 1945-1952
a) Menekültek és áttelepülők Köztes-Európából az NSZK-ba, 1945-1968

244. Csehszlovákia helyreállítása a II. világháború után
a) Csehszlovákia megszállása, 1968

249. Kisebbségek Magyarországon, 1990
a) Javaslatok a román-magyar határra, 1946
b) A pozsonyi hídfő, 1947

24. A Volgai Német Köztársaság, 1918-1941
a) Németek Oroszországban

250. Magyarok a határokon túl, 1980

252. Jugoszlávia helyreállítása a II. világháború után
a) Trieszt Szabad Terület, 1947-1954

254. Jugoszlávia etnikai viszonyai, 1991
a) A szerb nemzet Jugoszláviában, 1971

256. A Vajdaság
a) Magyarok a Vajdaságban, 1921 és 1981

271. Integrációs tervek Köztes-Európában, 1944-1948

276. Államnemzetek aránya az európai nemzetállamokban, 1990
a) Államalkotó nemzetek határokon kívüli aránya Köztes-Európában, 1990

280. Köztes-Európa "függetlenségi forradalma", 1989-1990

284. Nagyorosz elképzelés Köztes-Európa jövőjéről, 1993

285. A német "új rend" körvonalazódása Európában, 1993
a) Politikai rendszerek Európában, 1990
b) Ukrajna és az ukrán nemzet, 1970

288. A jugoszláv háború és az ENSZ beavatkozása, 1991-1992

290. Bosznia-Hercegovina felosztásának ENSZ-terve, 1992
a) Jugoszláviai menekültek a háború első évében

3. Köztes-Európa történelmi tájai
a) A természetföldrajzi Köztes-Európa

32. Cigányok Európában, 1980
a) Cigányok Csehországban, 1970

320. Csehország területi változásai
a) A középkori Csehország

321. Szlovákia területi változásai

322 Magyarország területi változásai

323. Románia területi változásai
a) Dacia provincia

326. Szlovénia területi változásai

328. Szerbia területi változásai

329. Bosznia-Hercegovina területi változásai
a) A középkori Bosznia

33. Európa politikai térképe, 1763
a) Európai uralkodóházak a XVIII. sz. végén
b) A hétéves háború Európában, 1756-1763
c) Orosz terv Lengyelország "eltolására", 1745-1756

34. Lengyelország felosztása, 1772-1795
a) Lengyelország megcsonkítása, 1772
b) Lengyelország megcsonkítása, 1793
c) Lengyelország felosztása, 1795
d) A Varsói Nagyhercegség, 1807-1815

35. Lengyel elektorok a zemsztvo-választásokon, 1910
a) A római katolikus egyház Kelet-Lengyelországban, 1913
b) Római katolikusok a Chelmi kormányzóságban, 1905

37. A napóleoni háborúk, 1796-1815
a) Az oroszországi hadjárat, 1812
b) Oroszország északi hadjárata, 1808-1809
c) Orosz-török háborúk, 1768-1812

38. A Német-Római Birodalom felbomlása
a) A Rajnai Szövetség, 1806
b) A Rajnai Szövetség, 1812

39. A napóleoni "új rend" Európában, 1812
a) A Danzigi Köztársaság, 1807-1814
b) Az Illír Tartományok, 1809-1814

40. A napóleoni intézmények és Köztes-Európa

41. A Török Birodalom területi veszteségei, 1683-1812

42. Az Osztrák Birodalom, 1763-1815

43. Az Osztrák Birodalom határőrvidéke
a) Betelepítés a XVIII. századi Magyarországon
b) Németek Magyarországon, 1800 körül

44. Poroszország felemelkedése, 1763-1815

46. Az Orosz Birodalom európai hódításai, 1762-1815
a) Oroszország a Mediterráneumban, 1768-1806

48. Európa politikai térképe, 1815
a) A "Kongresszusi Lengyelország", 1815-1914
b) A Krakkói Köztársaság, 1815-1846
c) A Jón Köztársaság, 1815-1864

49. A Szent Szövetség Európája, 1815-1830
a) Az 1830-as forradalmak Európában

50. Törökellenes nemzeti mozgalmak a Balkánon, 1804-1833

51. A szerb felkelés, 1804-1817
a) A szerb etnikum déli határa, 1848

53. A keleti kérdés a XIX. században
a) Mohammed Ali birodalma, 1830 körül

54. Nemzeti mozgalmak a lengyel területeken, 1830-1848

55. Az 1848-1849-es európai forradalmak

56. A magyar szabadságharc leverése, 1849
a) Kossuth konföderációs terve, 1862

58. A krími háború, 1853-1856
a) Az Áland-háború

59. A román fejedelemségek egyesülése, 1858-1862
a) Moldva a XV. században

60. Lengyel nemzeti mozgalom és felkelés, 1863-1864

61. A német egység dilemmája, 1815-1866

62. Az olasz egység megvalósulása, 1859-1870

63. Az egységes Németország létrejötte, 1866-1871
a) Német vámszövetségek, 1818-1834
b) Német vámszövetségek, 1834-1888

64. Az európai Törökország 1878 előtt

65. Törökellenes nemzeti mozgalmak a Balkánon, 1875-1886
a) A konstantinápolyi Bulgária, 1876

66. A san-stefanói béke, 1878

72. Európa a berlini kongresszus után, 1878
a) Bosznia-Hercegovina okkupációja, 1878
b) Európai vámszövetségek a XIX. században

74. Az Osztrák-Magyar Monarchia, 1867-1918
a) Fiume

75. Az Osztrák-Magyar Monarchia államalkotó nemzetei, 1910

76. Az Osztrák-Magyar Monarchia etnikai viszonyai, 1910

80. Az Osztrák-Magyar Monarchia vallási viszonyai, 1910

81. Országgyűlési választás az Osztrák Császárságban,1911

95. Az európai Törökország a Balkán-háborúk előtt
a) Az európai Törökország vallási viszonyai, 1896

96. Törökellenes nemzeti mozgalmak a Balkánon, 1908-1913
a) A balkáni államok területi aspirációi

98. Az albán ütközőállam létrehozása, 1912-1914

 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
  

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék